Hạ tầng cảng

Thông tin chung

Trang thiết bị

  Chiều dài bến sà lan: 230 m (giai đoạn 1)

  Chiều dài bến chính: 800 m (giai đoạn 1)

  Độ sâu trước bến: -15.5 m

  Diện tích: 72 ha (tổng 2 giai đoạn)

    Cẩu bờ (FCC): 5 cẩu cho sà lan

    Sức nâng: 40 T

    Cẩu giàn STS (loại Super Post Panamax): 8 cẩu

     Sức nâng:

  • 65 T (dùng ngáng)
  • 85 T (hàng rời - hàng quá khổ)

     Tầm với: 70 m (25 hàng container)

    Chiều cao nâng trên mặt cầu cảng: 50 m (10 lớp   container trên boong tàu)

     Cẩu bánh lốp (E-RTG): 24 cẩu

     Sức nâng: 41 T (dưới khung chụp)

     Xe đầu kéo chuyên dụng làm hàng container: 66 xe

     Xe nâng Container rỗng: 4 xe

     Xe nâng Container hàng: 2 xe 

     Xe nâng Forklift: 8 xe